Hidrosfer

1. Dünya okeanının ən dərin yeri sayılan Marian çpkəkliyinın dərinliyi və yerləşdiyi okean:
A) 11022 m, Sakit okean
B) 12011 m, Atlantik okean
C) 10131 m, Hind okean
D) 11605 m, Şimal Buzlu okean

2. Okeanın 6000 m dərinliyinə exolotdan göndərilmiş səs siqnalı neşə saniyəyə geri qayıdar?
A) 6 san B) 8 san C) 4 san D)10 san

3. Okean suyunun duzluluğu nəyə deyilir?
A) okean suyunun acı və şəffaf olmasına
B) okean suyunun sıxlığına
C) okean suyunun həddindən çox çirklənməsinə
D) 1 l suda həll olmuş maddələrin qramlarla miqdarına

4. Çay sistemi nəyə deyilir?
A) çayın su topladığı əraziyə
B) qolları ilə birlikdə əsas çaya
C) çayın axdığı əraziyə
D) çay qollarının uzunluğunun cəminə

5. Okean və dənizlərdə eyni dərinlikdə olan nöqtələri birləşdirən xəyali xətlər necə adlanır?
A) izoterm B) izobat C) izoqalin D) izobar

6. Dalğanın elementlərini təyin edin:
A) uzunluq, ətək, daban, enlik
B) yal, daban, uzunluq, hündürlük
C) boğaz, yal, ətək, krater
D) yal, yamac, episentr, daban

7. Çayın mənbəyi ola bilər:
1. Bulaq 2. Buzlaq 3. Bataqlıq 4. Aysberq 5. Göl
A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 5 D) 2, 3, 4, 6

8. Yarımada nəyə deyilir?
A) hər tərəfdən su ilə əhatə olunmuş quru sahəsi
B) qurunun suya çox daxil olmuş hissələrinə
C) dağların uca zirvələrinə
D) suyun quruya çox daxil olmuş hissələrinə

9. Adalar mənşəyinə görə hansı qruplara bölünür?
A) materik, vulkanik, okean
B) materik, vulkan, mərcan
C) materik, mərcan, uçqun

10. Axarsız göllər hansılardır?
A) Baykal, Tanqanika B) Xəzər, Aral C) Baykal, Aral D) Tanqanika, Xəzər

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s